81 numer

kwartalnika

PASTORES


Cena :


19,90 zł

Ilość egzemplarzy

     1

Wartość zamówienia wraz z przesyłką:

22,50 zł

Regulamin sklepu internetowego§ 1Postanowienia wstępne1.Sklep internetowy Pastores, dostępny pod adresem internetowym https://prenumerata.pastores.pl/ prowadzony jest przez Wydawnictwo „Bernardinum” sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie ul. Bpa. Dominika 11. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Karnego pod numerem KRS 0000245147, o kapitale zakładowym 4.133.000,00 zł, NIP 5932459521, REGON 2201414052. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. § 2Definicje1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.2.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.3.Sprzedawca - Wydawnictwo „Bernardinum” sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie ul. Bpa. Dominika 11. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Karnego pod numerem KRS 0000245147, o kapitale zakładowym 4.133.000,00 zł, NIP 5932459521, REGON 2201414054.Klient - każdy podmiot (Konsument, Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://prenumerata.pastores.pl/ 6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.9.Produkt – roczna prenumerata kwartalnika Pastores od numeru bieżącego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.10.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.§ 3Kontakt ze Sklepem1.Adres Sprzedawcy: Wydawnictwo „Bernardinum” sp. z o. o. w Pelplinie ul. Biskupa Dominia 11, 83-130 Pelplin2.Adres e-mail Sprzedawcy: prenumerata@pastores.pl 3.Numer telefonu Sprzedawcy: (58) 536 17 57 w.24.Numer fax Sprzedawcy : 58 536 17 26 5.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 10 8342 0009 2000 1427 2000 00026.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.§ 4Wymagania techniczneDo korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkt, niezbędne są:a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowąb.włączona obsługa plików cookies,,c.zainstalowany program FlashPlayer.§ 5Informacje ogólne1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.2.Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu realizowane jest przez wypełnienie Formularza zamówienia i złożenie zamówienia.3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłata za przesyłki pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.§ 6Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:1.na stronie internetowej http://prenumerata.pastores.pl/ Klient powinien kliknąć DALEJ i przejść do FORMULARZA ZAMÓWIENIA2.po uzupełnieniu FORMULARZA ZAMÓWIENIA Klient powinien zaznaczyć, że akceptuje Regulamin. Pozostałe zgody są fakultatywne. 3.Następnie należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Produktu4.po kliknięciu przycisku “Zamawiam i płacę” Klient przekierowywany jest na stronę Przelewy24, gdzie dokonuje płatności i finalizacji zamówienia. § 7 Dostawa oraz płatność1.Dostawa odbywa się wyłącznie na terytorium Polski2.Każdy egzemplarz Produktu, Klient otrzymuje listem zwykłym (przesyłka pocztowa)3.Cena dostawy doliczana jest do ceny produktu i opłacana przez Klienta jednorazowo za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 4.Na żądanie Klienta przesłane mailem ( lub pocztą tradycyjną ) Sprzedawca wystawia fakturę VAT§ 8Wykonanie umowy sprzedaży1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.2.Po złożeniu Zamówienia Klient dokonuje płatności w serwisie Przelewy24 zgodnie z warunkami tego serwisu. § 9Prawo odstąpienia od umowy1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia (objęcia w posiadanie) Produktu Konsumentowi.3.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.4.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.6.Skutki odstąpienia od Umowy:a.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.b.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.c.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.d.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.e.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.f.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.g.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.§ 10Reklamacja i gwarancja1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.8.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.§ 11Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:a.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.c.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 12Dane osobowe w Sklepie internetowym1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:a.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.b.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.§ 13Postanowienia końcowe1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenienastępującej usługi(*)–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)–Adres konsumenta(-ów)–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)–Data(*) Niepotrzebne skreślić.

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.

ul. Bpa Dominika 11

83-130 Pelplin

Dział Prenumeraty Czasopism

(+48) 58 536 17 57 w.2

tel.kom. 722 277 240

e-mail : prenumerata@pastores.pl